Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     

naszym Warsztacie uczestnikom zapewniamy opiekę psychologiczną.  Praca psychologa z uczestnikiem rozpoczyna się od stworzenia diagnozy sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, zachowania oraz określenia predyspozycji zawodowych. Proces diagnozy psychologicznej, który opiera się na wystandaryzowanych metodach, pozwala dostosować charakter oddziaływań terapeutycznych do umiejętności i preferencji każdego z naszych podopiecznych.
Konsultacje i zajęcia z psychologiem mają na celu:
- wsparcie w przeżywaniu trudnych doświadczeń i emocji
- usprawnienie funkcji poznawczych
- wzmocnienie poczucia wartości
- zwiększenie kompetencji społecznych
- zwiększenie szans i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie na rynku pracy
- radzenie sobie z objawami zaburzeń.

Na terenie warsztatu odbywają się także cyklicznie zajęcia warsztatowe, które dotyczą:
- rozwoju zawodowego
- radzenia sobie z emocjami
- świadomości ciała
- sfery ruchowej
- seksualności
- integracji grup.
W naszej placówce odbywają się także regularne szkolenia, które przeprowadzają nasi specjaliści i pracownicy. Dzięki nim ciągle rozwijamy i poszerzamy nasze kompetencje. Na ostatnie szkolenie z psychologiem , zaprosiliśmy naszych praktykantów. Aktywizacja zawodowaRehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona jest w różnych formach, w zależności od aktualnego poziomu umiejętności zawodowych uczestnika i potencjalnych możliwości jego rozwoju zawodowego.Podstawową formą przygotowania zawodowego jest uczenie wykonywania prostych lub specjalistycznych czynności, które mogą stanowić zakres obowiązków zawodowych kandydata do zatrudnienia (np. w gastronomii, pracach ogrodniczych, porządkowych, stolarskich itp.) oraz kształtowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych pracownikowi, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, poszukiwanie informacji, samokontrola, współpraca itp. Rozwijanie tych umiejętności odbywa się przez uczestnictwo w zajęciach w odpowiednich pracowniach warsztatu (np. gospodarstwa domowego, stolarskiej, multimedialnej itp.). Uczestnicy, którzy dobrze radzą sobie w tym zakresie i pozytywnie rokują co do podjęcia w przyszłości zatrudnienia, są włączani w kolejne formy aktywizacji zawodowej:

INDYWIDUALNE I GRUPOWE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W SPRAWIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ:
Spotkania indywidualne mają na celu określenie motywacji osoby niepełnosprawnej do podjęcia zatrudnienia, jej kompetencji, zainteresowań, ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – określenie warunków pracy itp. Spotkania grupowe są prowadzone metodami aktywnymi (warsztaty, pogadanki) i mają na celu budowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników – przede wszystkim umiejętności w komunikowaniu się, radzeniu sobie ze stresem.

zawod-ruchomy-obrazek-0092