Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     

 WARUNKI PRZYJĘCIA DO WTZ
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu.
Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:
-podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
-posiadaną dokumentację medyczną,
-posiadane ostatnie świadectwo szkolne

Kandydat/ rodzice/opiekun zobowiązani są do udzielenia Kierownikowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i wypełnienia Karty Informacyjnej.
Przyjęcia uczestnika dokonuje Kierownik Warsztatu w uzgodnieniu z Radą Programową .  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI UCZESTNIKÓW WTZ
Indywidualne rozmowy                 
Zapoznanie z programem rehabilitacji
Przekazywanie informacji o postępach , trudnościach w prowadzonej rehabilitacji .

Rozmowy telefoniczne                  
Wzajemne przekazywanie informacji rodziców i pracowników o uczestniku WTZ.           Nawiązanie kontaktu z rodziną uczestnika
Uzyskanie informacji o warunkach bytowych, relacjach rodzinnych, zajęciach domowych zainteresowaniach uczestnika WTZ.
Spotkania z Radą Programową                        
Informowanie rodziców o działalności WTZ
Uczestnictwo w imprezach           
Aktywizowanie do udziału i organizacji spotkań społeczności WTZuczestnictwo w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych,
imprezach kulturalno – rekreacyjnych i sportowych.

Szkolenia i warsztaty Czynny udział Rodziców w warsztatach
dla Rodziców i spotkaniach z psychologiem i specjalistami
organizowanych przez WTZ.

Praca na rzecz WTZ Pomoc rodziców / opiekunów prawnych w
przygotowaniu imprez, uroczystości. Pomoc
w drobnych pracach remontowych i naprawach.